Föreningens regler

Ordningsregler för Antenngatans odlarförening

Ikraftträdande datum: 2016-03-31 gäller alla lotters nyttjanderättsavtal.
(Rev. 2022-05-21)

1. Regler gällande odling

a. Odlingslotten måste brukas för att man skall få behålla nyttjanderätten av lotten.
b. Odlingslotten får användas för odling av rotfrukter, grönsaker, bär och blommor.
c. Odlingen på lotten är endast tänkt för fritidsodling. Odling till försäljning är inte tillåtet.
d. Odlingslotten ska brukas på ett miljövänligt sätt så att växtsjukdomar och platsbundna skadegörare hämmas.
e. Det är inte tillåtet att sprida kemiska bekämpningsmedel mot ogräs eller skadeinsekter på odlingsområdet.
f. All gödsling på odlingsområdet ska vara biologiskt nedbrytbart. Oorganiska gödselmedel som stenmjöl och algkalk är dock tillåtna. Gödsel ska vara brunnen i minst sex månader av hygieniska skäl före användning på odlingslotten. Lagring av gödsel skall ske på tät yta och täckas med presenning före användning på odlingslotten.
g. Odlaren ska omedelbart anmäla till styrelsen om växter blivit angripna av potatiskräfta eller andra växtsjukdomar.
h. Odlingslotten ska av odlaren hållas fri från ogräs samt i övrigt hållas i prydligt skick. Det gäller även gången och/eller gräskanten som gränsar till odlingslotten.
i. Vid odlingssäsongens slut skall lotten lämnas i avröjt och rengjort skick.

2. Regler gällande lotten

a. Odlingslottens nummer samt hörnpunkterna ska av odlaren markeras genom lämplig skylt som föreningen håller med.
b. Odlaren får på odlingslotten ställa: Redskapslåda, vattentunna, bord, bänk och växtskydd. Med var för sig en längd av två (2) meter och en högsta höjd av 80 cm.
c. Tillfälliga växtskydd (löstagbar drivbänk) får vara max 140 cm, under förutsättning att de monteras ner och forslas bort senast 15 november. Plastskynken eller liknande får användas för skydd av växter under kortare period.  Glasfönster får ej användas.
d. Växtskydd och plastskynken skall vara väl förankrade så att de inte blåser bort. Växtskydd och plastskynken skall vara placerade så att andra odlade inte störs eller skuggas. I växtskydd får det inte förekomma något annat än redskap och växter.
e. Staket skall vara snyggt och enhetligt byggt i lämpligt material och max 1 meter högt.
f. Vid målning av tillåtna föremål på odlingslotten får endast mörkgrön eller mörkbrun färg användas.
g. Komposterbart odlingsavfall, såsom ogräs och gräsklipp och liknande hanteras av odlaren själv på den egna lotten. Det skall heller inte förekomma plastföremål i komposten.
h. All egen kompost måste förvaras i riktig kompostbehållare. Inga plastpåsar eller liknande runt lotterna med kompost är tillåtet eftersom dessa gärna drar till sig mördarsniglar.
i. Skräp får ej läggas utanför området.
j. Grillning är tillåten men inte över öppen eld. Det är inte tillåtet att elda på eller i anslutning till lotterna.
k. Om medlem inte hinner sköta om hela sin lott får marktäckning med presenning ligga på del av lotten i max ett år, medans en del av lotten rensas och odlas på.
l. Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

3. Odlarens ansvar som medlem

a. Alla medlemmar måste vara med i en passande arbetsgrupp. Det finns även grupper för de som har fysiska eller andra hinder. Information finns om alla arbetsgrupper på hemsidan.
b. Varje vår och höst anordnas städdagar som alla lottansvariga skall vara med på. Den lottinnehavare som inte kan delta på städdagen måste höra av sig till styrelsen och få en individuell arbetsuppgift att utföras vid ett annat tillfälle. Alternativt kan lotten representeras av någon annan som då får anmäla sin närvaro på städdagen.
c. På städdagen städar vi inte på våra lotter utan arbetar gemensamt med att städa och röja våra allmänna områden omkring lotterna samt utföra underhåll på gemensamma byggnader och inventarier.
d. Icke komposterbart odlingsavfall såsom kvistar och grenar kan lämnas för bortforsling till återvinningsstationen på städdagen. Övrigt skräp såsom bräder, plast, trädgårdsmöbler, grillar och dylikt som man själv anskaffat och tagit med till sin lott måste man själv ta ansvar för och forsla till återvinningsstationen.

4. Avgifter och medlemskap

a. Medlemsavgiften/arrendet skall betalas senast 1 januari det år som avgiften avser. Årsarrendet fastställs på årsstämman, och kan ändras ensidigt från föreningen.
b. Om man inte vill fortsätta med sin lott måste man meddela styrelsen omgående skriftligt som då har möjlighet att hyra odlingslotten till någon annan. Vid uppsägning före 31/12 återbetalas hela avgiften för kommande år. Vid uppsägning mellan 1/1 och 28/2 återbetalas halva avgiften. Vid uppsägning efter 28/2 återbetalas inte årsavgiften. Lotten ska vid överlämnande lämnas i avröjt och rengjort skick.
c. Det ingår i medlemskapet att man är medveten om ordningsreglerna. Om ordningsreglerna inte följs, kan medlem uteslutas ur föreningen. Det är medlemmens ansvar att föreningen har medlemmens aktuella adress och kontaktuppgifter. Om medlemmen begär att uteslutandet skall underställas årsmötet, skall detta meddelas styrelsen senast två veckor efter att uteslutandets meddelats (avsänts).